Loading...
Loading...
Loading...

Postępy w realizacji celów strategicznych

Wyniki raportowania, ukazujące postępy w realizacji celów strategicznych Paktu, publikowane są co roku w okolicach października. Wnioski z procesu są podstawą opracowywania planu najpilniejszych działań na kolejne miesiące. Dodatkowo, rezultaty prezentowane przez Pakt – skupiający firmy odpowiadające za ¼ masy opakowań wprowadzanych na polski rynek – jak w soczewce prezentują ogólną kondycję rynku oraz najlepsze działania biznesu w zakresie opakowań.